Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou určeny pro dlouhodobé obchodní partnery společnosti A.W. spol. s r.o., IČO: 136 42 031, se sídlem Palackého 57/4, 789 83 Loštice, se kterými má společnost uzavřené rámcové kupní smlouvy a vztahují se jak na tyto rámcové kupní smlouvy, tak i na dílčí realizační kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy rámcové.

  1. Vymezení pojmů

1.01 Ceník je soubor cen za Zboží stanovený Prodávajícím a platný v okamžiku učinění Objednávky Kupujícím;

1.02 CIP je smluvní doložkou dle Incoterms 2020, kterou se řídí pravidla dodání Zboží;

1.03 Dodací list je doklad o tom, že Zboží bylo Kupujícímu dodáno, a to v uvedené kvalitě, druhu, množství atd.;

1.04 DPH je daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty, jíž je Prodávající plátcem;

1.05 Faktura je daňový doklad vystavený Prodávajícím v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty;

1.06 Incoterms 2020 je soubor mezinárodně uznávaných pravidel pro výklad obchodních doložek v aktuálním znění z roku 2020;

1.07 Kupní cena je stanovenou cenou Zboží navýšenou o náklady Prodávajícího na dodání Zboží Kupujícímu v Realizační smlouvě;

1.08 Kupující je podnikatel, dlouhodobý obchodní partner, se kterým má společnost A.W. spol. s r.o. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu;

1.09 Místo dodání je stanovené místo v Realizační smlouvě, kam má být Prodávajícím Zboží dodáno;

1.10 Obecné nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

1.11 Objednávka je objednávkou učiněnou Kupujícím v QI shopu na základě, které je následně uzavřena Realizační smlouva;

1.12 Oprávněná osoba je pověřenou osobou Kupujícího, která má přístup k Účtu a je v Rámcové smlouvě uvedena jakožto osoba, která má oprávnění činit za Kupujícího Objednávky;

1.13 Prodávající je společnost A.W. spol. s r.o., IČO: 136 42 031, se sídlem Palackého 57/4, 789 83 Loštice, vlastník domény a provozovatel webových stránek www.tvaruzky.cz;

1.14 Qi shop je webová aplikace na adrese sortiment.tvaruzky.cz určená k činění Objednávek;

1.15 Rámcová smlouva je rámcová kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím;

1.16 Realizační smlouva je dílčí kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená na základě Rámcové smlouvy;

1.17 Reklamace je vytknutí vady Zboží Prodávajícímu ze strany Kupujícího;

1.18 Smluvní strany je společné označení Prodávajícího a Kupujícího, není-li v těchto VOP potřeba užití konkrétního označení pouze jedné ze stran;

1.19 Účet je uživatelský účet Kupujícího v QI shopu, prostřednictvím kterého činí Kupující jednotlivé Objednávky;

1.20 VOP jsou aktuální všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, tedy tento či v budoucnu aktualizovaný́ dokument;

1.21 Zboží je zbožím nabízeným Prodávajícím v QI shopu a je předmětem koupě Realizační smlouvy, převážně se jedná o mlékárenské výrobky, především zrající sýry, podléhající rychlé zkáze.

  1. Úvodní ustanovení

2.01 Realizační smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit za něj sjednanou kupní cenu, a to za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a těmito VOP.

2.02 Realizační smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky, učiněné za Kupujícího Oprávněnou osobou, ze strany Prodávajícího.

2.03 Kontaktními osobami Prodávajícího ve věcech Objednávek během běžné pracovní doby jsou:

Jiřina Heidenreichová +420 583 401 211 jirina.heidenreichova@tvaruzky.cz

Ing. Magda Rosulková +420 583 401 207 magda.rosulkova@tvaruzky.cz

Lenka Urbánková +420 583 401 212 lenka.urbankova@tvaruzky.cz

2.04 Mimo pracovní dobu může Kupující využít ke komunikaci s Prodávajícím obecné komunikační linky, která je dostupná nepřetržitě, a to emailovou adresu awobjednavky@tvaruzky.cz.

  1. Zboží

3.01 Zboží je objednáváno postupem stanoveným v článku 2 Realizační smlouvy.

3.02 Prodávající označuje Zboží v souladu s přílišnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, zákony č. 110/1997 Sb. a  č. 166/1999 Sb. a vyhláškami č. 397/2016 Sb. a č. 417/2016 Sb. Označení Zboží je zajištěno buďto na obale, nebo prostřednictvím etikety.

3.03 Prodávající dodává Kupujícímu Zboží pouze v takové jakosti, která odpovídá stanoveným kritériím příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, zákony č. 110/1997 Sb. a č. 166/1999 Sb. a vyhláškou č. 397/2016 Sb.

3.04 Prodávající dodává Kupujícímu Zboží tak, aby mohl Kupující využít vždy alespoň 2/3 záruční doby.

3.05 Kupující se zavazuje pečovat o Zboží dle jeho charakteru v souladu s právními předpisy pro jejich skladování a manipulaci a případně dalšími podmínkami stanovenými Prozdávajícím, a tím vyloučit jeho případné znehodnocení nebo poškození v důsledku nesprávného skladování nebo manipulace.

  1. Kupní cena

4.01 Kupující se zavazuje uhradit za Zboží cenu stanovenou Ceníkem. Stanovené ceny Zboží dle Ceníku mohou být ze strany Prodávajícího jednostranně měněny, a to v závislosti na vývoji trhu, a to vždy nejdříve 30 dnů přede dnem, kdy mají být nové ceny Zboží uplatňovány.

4.02 Výše ceny Zboží je závazná k okamžiku učinění Objednávky.

4.03 Prodávající je oprávněn poskytnout Kupujícímu množstevní či platební slevu.

4.04 K ceně Zboží jsou připočítány náklady Prodávajícího související s dodáním Zboží Kupujícímu, společně pak tyto tvoří Kupní cenu.

4.05 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za Prodávajícím oproti nároku Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  1. Dodání Zboží

5.01 Zboží bude Prodávajícím dodáváno ve standardních obalech vratných či nevratných dle daného druhu zboží, vždy však takovým způsobem, aby bylo dostatečně chráněno před poškozením, ztrátou či zničením během přepravy, nakládky či vykládky prováděné obvyklým způsobem.

5.02 Vratné obaly, jako jsou např. přepravky a palety, vrátí Kupující Prodávajícímu čisté v odpovídajícím druhu a množství. Poškozené či jinak znehodnocené vratné obaly je Prodávající oprávněn nepřevzít a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu odpovídající pořizovacím nákladům. Prodávající není povinen převzít větší množství obalů, než které dodal.

5.03 Jelikož je Zboží zpravidla velmi náchylné na teplotní změny a musí být udržováno v prostředí s konstantní teplotou v rozmezí od 4 do 8 °C, může být přepravováno pouze za dodržení striktních podmínek prostřednictvím chladících vozů, nebo alespoň chladících boxů.

5.04 Dodání Zboží Kupujícímu je možné pouze těmito způsoby:

5.4.1 Kupující si Zboží sám vyzvedne z určeného skladu Prodávajícího;

5.4.2 Kupující si zajistí přepravu Zboží prostřednictvím externího dopravce;

5.4.3 Prodávající zajistí dodání Zboží Kupujícímu vlastními zdroji či spolupracujícím dopravcem.

5.05 Není-li Přeprava Zboží Kupujícím zajištěna dle stanovených podmínek odstavce 5.3. těchto VOP, je Prodávající oprávněn Zboží Kupujícímu nebo jím zajištěnému externímu dopravci nepředat. Tímto postupem se Prodávající nedostává do prodlení s odevzdáním Zboží.

5.06 Dodání Zboží dle Realizační smlouvy se řídí dodacími podmínkami Incoterms 2020, doložka CIP.

5.07 Zboží je řádně dodáno v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, resp. dodání Zboží na dohodnutém Místě dodání a umožnění Kupujícímu se Zbožím nakládat. V případě, že je přeprava Zboží zajišťována externím dopravcem Prodávajícího, je Zboží dodáno v okamžiku převzetí Zboží tímto externím dopravcem.

5.08 Od okamžiku dodání Zboží, přechází na Kupujícího riziko nebezpečí škody na Zboží.

5.09 O dodání Zboží bude Smluvními stranami sepsán Dodací list.

  1. Fakturace a platební podmínky

6.01 Ke Kupní ceně je navýšena o sazbu DPH v aktuální výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy ke dni dodání Zboží.

6.02 Kupní cena včetně DPH je Kupujícím hrazena na základě Faktury.

6.03 Kupní cena je zpravidla Kupujícím hrazena v hotovosti bezprostředně po dodání objednaného Zboží, a to buďto do poklady Prodávajícího nebo k rukám Prodávajícím určené osoby.

6.04 Platba v hotovosti není možná v případě užití externího dopravce ve smyslu bodu 5.2.2. těchto VOP. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Kupní cenu předem, ještě před odevzdáním Zboží tomuto externímu dopravci. Prodávající je oprávněn Zboží externímu dopravci nepředat není-li předem uhrazena Kupní cena.

6.05 Pakliže Prodávající navzdory předem neuhrazené Kupní ceny zboží externímu dopravci předá, dostává se následujícím dnem Kupující do prodlení s úhradou Kupní ceny a Prodávajícímu vzniká právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý, byť i jen započatý den tohoto prodlení.

6.06 Neobsahuje-li Faktura veškeré stanovené náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, či obsahuje-li jakoukoliv jinou chybu, je Kupující oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy.

  1. Reklamace a vady

7.01 Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží má stanovené vlastnosti či složení a že bylo Kupujícímu dodáno Zboží v objednaném množství, druhu apod.

7.02 Vady dodaného Zboží je Kupující oprávněn reklamovat. Reklamaci je potřeba uplatnit písemně. Za písemnou formu se považuje i emailová zpráva zaslaná na emailovou adresu reklamace@tvaruzky.cz. 

7.03 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu reklamované Zboží.

7.04 Kupující je povinen Zboží prohlédnout způsobem přiměřeným charakteru, množství a způsobu jeho balení. Vady zjistitelné při přejímce Zboží, zejména zjevná porušenost Zboží nebo obalu, nesrovnalosti v množství či druhu Zboží v porovnání s Dodacím listem, uplatní Kupující u Prodávajícího ihned při dodání Zboží. V takovém případě je Kupující povinen provést řádnou písemnou reklamaci ještě v tentýž den.

7.05 Prodávající oprávněné reklamace vyřeší bezodkladně buďto dodáním náhradního Zboží, nebo opravným daňovým dokladem do 14 dnů ode dne obdržení písemné Reklamace.

7.06 Skryté vady, které se na  Zboží projeví až po převzetí, uplatní Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce doby minimální trvanlivosti Zboží.

7.07 Prodávající je oprávněn k provedení kontroly způsobu prodeje a zacházení s dodávaným Zbožím Kupujícímu v rámci vyřizování Reklamace.

  1. Zpracování a ochrana osobních údajů

8.01 Smluvní strany berou na vědomí, že s činností dle jak Rámcové smlouvy, tak i dle Realizačních smluv je spojeno zpracování osobních údajů, a proto se smluvní strany dohodly na následujících ustanoveních, jejichž předmětem je pověření Kupujícího zpracovávat poskytnuté údaje v rozsahu a způsobem dle této smlouvy.

8.02 Kupující se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu Obecným nařízením a pokyny Prodávajícího, které budou Prodávajícím jednoznačně uděleny.

8.03 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o tom, že je podle jeho názoru určitý pokyn v rozporu s Obecným nařízením.

8.04 Kupující se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající pro něj z Obecného nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 28 Obecného nařízení.

8.05 Prodávající bude Kupujícímu předávat ke zpracování osobní údaje svých zaměstnanců, klientů a dodavatelů, a to v podobě identifikačních, adresních, finančních a dalších popisných údajů, které Prodávající získává přímo od subjektů údajů v rámci předmětu své činnosti.

8.06 Kupující se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem spolupráce smluvních stran dle této smlouvy.

8.07 Po ukončení spolupráce má Kupující povinnost osobní údaje zlikvidovat. To neplatí, svědčí-li Kupujícímu trvající právní titul pro zpracování osobních údajů.

8.08 Kupující je povinen přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení.

8.09 Kupující je oprávněn předat osobní údaje dalšímu zpracovateli, a to je-li to nezbytné pro naplnění účelu, za kterým Kupující osobní údaje zpracovává. Zpracovávané osobní údaje mohou být předávány v rámci členských zemí EU.

8.10 Kupující je vázán mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajům poskytnutým Prodávajícím a dále se zavazuje zajistit, aby jeho odpovědné osoby byly zavázány k mlčenlivosti.

8.11 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu do 24 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.

8.12 Prodávající tímto prohlašuje, že zpracovává osobní údaje konkrétních subjektů údajů v souladu s povinnostmi dle Obecného nařízení, zejména že získal osobní údaje od subjektu údajů na základě náležitého právního titulu.

  1. Informační povinnost

9.01 Prodávající vystupuje vůči Kupujícímu rovněž v pozici správce jeho osobních údajů. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: e-mailová adresa a +420 telefonní číslo.

9.02 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím v podobě jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla kontaktní osoby Kupujícího, případně i další Kupujícím sdělené osobní údaje.

9.03 Poskytnuté osobní údaje Prodávající zpracovává na základě právního základu plnění či uzavření smlouvy, a to za účelem řádné spolupráce a pro související komunikaci.

9.04 Prodávající nebude osobní údaje předávat jiným příjemcům či třetím osobám v cizině.

9.05 Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu smluvních stran a následně v rozsahu nutném pro plnění právních povinností Prodávajícího či jeho oprávněného zájmu po dobu nezbytně nutnou.

9.06 Prodávající tímto informuje Kupujícího o právech, která mu ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Kupující právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9.10 Kupující se tímto zavazuje, že předá konkrétnímu subjektu osobních údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, informace uvedené výše v tomto článku.

  1. Doručování

10.01 Pro doručování veškerých písemností souvisejících s Rámcovou smlouvou či Realizačními smlouvami si budou doručovat písemnosti na kontaktní adresu uvedenou v této smlouvě, pakliže si písemně prokazatelným způsobem neoznámí doručovací adresu jinou. Taková změna je účinná až okamžikem prokazatelného doručení písemného oznámení příslušné strany o změně doručovací adresy na původní doručovací adresu, pokud v něm není stanoveno datum pozdější.

10.02 Nevyplývá-li z textu těchto VOP nebo Rámcové či Realizační smlouvy jinak, budou písemnosti doručovány osobně či doporučenou poštovní zásilkou. Smluvní se zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.

V                                dne

A.W. spol. s r.o.